چه مای Mi حمام انجام?


هر سال, گزارش سالانه از مای Mi حمام در صفحه ' ما چه کسی هستیم? ' می دهد یک عکس از آنچه مای Mi حمام, به رهبری لئو, برای پناهندگان در Wageningen برسد.

نشان دادن قدردانی خود را برای کار از مای Mi حمام. اهدای هدیه: NL4
7 RABO ۰۱۴۸ ۱۵۴۹ ۷۲ T.N.V. بنیاد پناهندگان سازمان مای Mi حمام

خیلی متشکرم! سا
زمان پناهندگان مای Mi حمام

علی کبیری