مرگ لئو کلیجن


مدیر مای می باث (MMB)، لئو کلیجن، مدتی است که به دلیل عفونت کرونا در بیمارستان به سر می برد.

متاسفانه وضعیت او به سرعت رو به وخامت گذاشت و لئو در شب شنبه ۱۰ تا یکشنبه ۱۱ اکتبر درگذشت.

ما از عبور او به شدت غمگین هستیم. افکار و تسلیت ما به همسرش مو و بچه ها بیرون می روند. دفتر م

ای می باث برای زمان بسته باقی خواهد ماند. گز
ارش بیشتر در این وب سایت دنبال خواهد

شد. با سلام دوستانه
، هیئت مدیره مای می باث