تبدیل به تکفل MaiMibath


شما خبرنامه ایمیل دریافت خواهید کرد و در نتیجه در کار ما. شما خیلی درگیر باقی می ماند و می تواند به طور خاص کمک به پناهندگان در و اطراف واخنینگن کمک!

Jouw naam (verplicht)
Jouw e-mail (verplicht)
Ja, ik geef toestemming om € per van mijn rekening af te schrijven!
Jouw bericht aan MaiMiBath