تجربه مننال Feddali در حمام مای Mi


اسم من است Manal Feddali, I ' m 18 ساله. من انجام آموزش قانونی ارائه دهنده خدمات اداری. در IJssel راین در آرنهم. من در سال اول من در MBO هستم ، در سال اول ما باید به راه رفتن یک دوره 10 هفته برای به دست آوردن برخی از تجربه است. این به خوبی با آموزش من متناسب است و من واقعا آن را دوست دارم.