ما که هستیم؟


ما که هستیم؟

مای حمام Mi (MMB) سازمان پناهندگان بود که در تاریخ 5 دسامبر 2008 است. MMB پناهندگان با اجازه پناهندگان بدون مجوز و پناهندگان را هنوز در روش پشتیبانی می کند.

MMB می توانید تقاضای استیناف به تعداد متخصصان در جبران خسارت (بسیار) محدود به ارائه خدمات خود را مانند مشاوره حقوقی و مالی و پشتیبانی با توجه به تامین اجتماعی و خدمات اجتماعی.

موسس/رئیس MMB لئو Kleijn است. او در سال تجربه در کمک به پناهندگان است; او کار تمام وقت در به عنوان امدادگر و نیروی محرکه سازمان است. MMB با این نسخهها کار با کارکنان کوچک از دفتر در واخنینگن: مدیر قدرت اداری (پاره وقت) و دو کارآموزان (دولت و کمکهای اجتماعی و قانونی). همه کارکنان (همچنین مدیر) به صورت داوطلبانه کار می کنند.

پایه و اساس است که توسط نمایندگی:
فاکس Auke (رئیس جمهور) و ساب Folkert (خزانه دار).