دو نمونه از کار روزمره ما


حمام مای Mi در جهت هدایت پناهندگان با اجازه اقامت ، پناهندگان بدون اجازه و پناهندگانی که هنوز در حال انجام است ، دخیل است.

یک نمونه از نتیجه کار ما یک مشتری است که پس از اقامت 25 ساله در هلند اجازه اقامت خود را دریافت کرده است. حمام مای Mi در راهنمایی های عملی ، راهنمایی های پزشکی و راهنمایی در ارتباط با مقامات نقش ایفا کرده است.

در یکی دیگر از وضعیت, مای Mi حمام اجازه داده شده است به ایفای نقش در اعطای عفو کودکان به خانواده با دو فرزند جوان. بیش از 5 سال است که در هلند زندگی می کردند. حمام مای Mi همچنین با پیوند دادن آنها به یک دوست زبان که با آن زبان هلندی به افزایش اضافی داده شده است کمک کرده است.