دفتر مای Mi حمام به طور موقت بسته


با توجه به اقدامات اخیر در اطراف تاج, دفتر حمام Mai Mi شده است موقت بسته.

حمام مای Mi تنها می تواند در شرایط اضطراری از طریق لئو کلیک شماره 06 رسیده باشد. مشاهده http://www.maimibath.org/nl/contact/برای داده ها.

ما را حفظ خواهد کرد شما را از طریق وب سایت مطلع هنگامی که دفتر دوباره باز.